05.5. Лак начин да учите у групи

Једна од метода успешног учења јесте и учење у групи. Радом у групи стичете вештине лидерства, учите тимско решавање проблема, изграђујете самопоуздање, развијате вештину решавања сукоба, боље комуницирате и преговарате, вежбате презентацију градива... Све ово може бити од велике користи у процесу вашег даљег учења и за изградњу ваше личности.
Да бисте са успехом учили у групи, потребно је да прихватите заједнички изграђене вредности и начине за обављање учења.
Друга битна ствар за успешно и ефикасно учење у групи је да сте спремни да прихватате и уважавате разлике које постоје међу различитим ученицима или студентима, да се узајамно поштујете и охрабрујете.

Важан фактор успеха у групи је и креативност њених чланова. При том треба да водите рачуна о мери. Претерано и превише нападно засипање осталих чланова групе идејама не мора увек бити продуктивно. Идеје треба да ставите у функцију успеха учења, а не истицања самог себе.
Код рада у групи треба да имате у виду да су могући и сукоби мишљења. Они често настају из креативности. Решавање сукоба треба да усагласите са циљевима учења и да узајамно уважавате остале чланове групе.
Рад у групи значајно зависи и од улога професора или инструктора. Учење ће зависити од постављених циљева учења које дефинише професор као и од одређивања начина за постизање истих.
Професор може помоћи успеху групе ненаметљивим вођењем и усмеравањем процеса учења. Он мора студентима или ученицима ставити до знања да групно учење није нека неформална активност која ће онима који мало раде омогућити да без посебних напора буду награђени „заједнички” успелим учењем. Уколико код неких ученика у групи постоје овакве намере, наставник треба да интервенише и учење реорганизује на такав начин да се обезбеди учешће и допринос свих ученика или студената.
У наредном делу наводимо неколико препорука за организацију рада групе за учење:
1. На првом састанку сваки члан групе за учење треба да представи себе, своје претходно искуство и квалификације у сличним пројектима, очекивања од рада групе.
2.    Затим треба изабрати особу која ће сазивати састанке групе као и онога ко ће водити записник.
3.    Потом је потребно уредити начин достављања записника са састанака, да ли ће то бити поштом, мејлом.
4.    Обавезати све чланове да пре следећег састанка прочитају записник и дају своју процену унапређења рада групе.
5.    На првом састанку треба договорити начин, средства и учесталост комуницирања чланова групе.
6.    Затим, утврдити термине састанака, тј. место и време. Разменити бројеве телефона, мејл адресе и утврдити погодно време за комуницирање међу члановима.
7.    Седми корак је формулисање циљева учења. Треба договорити да сваки од учесника у раду групе за следећи састанак формулише три до четири најважнија циља учења. Циљеви треба да буду специфични, мерљиви, достижни, битни и повезани.
8.    На следећем састанку цела група треба да упореди различита виђења својих чланова и усагласи цљеве групе.
9.    Девета фаза је одређивање процеса за постизање циљева. Утврђивање методе, средстава за реализацију и презентацију учења, фазе реализације учења, временске оквире за пројекат заједничког учења, одређивање подгрупа, утврђивање метода истраживања (да ли су то библиотеке, теренска истраживања и сл).
10.    Следећа активност је анализа учињених истраживања, провера напретка процеса, анализа пропуста, тражење помоћи...
11.    Једанаеста фаза јесте завршетак задатка. Да ли је то писање неког есеја, завршетак семинарског рада, израда презентације, креираје тестова, навођење библиографије...
12.    И завршна фаза јесте евалуација и ревизија. Оцењује се производ рада тима, процес рада групе, учешће и допринос појединих чланова, резиме рада, исправљају се пропусти и грешке, дају сугестије и закључци за унапређења итд.

Comments